Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2014

universeinmyhead
0074 da64 390
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon vialegohouse legohouse
universeinmyhead
1238 6224 390
Reposted fromYuei Yuei vialegohouse legohouse
universeinmyhead
5247 d4c0 390
Reposted fromretaliate retaliate vialegohouse legohouse
universeinmyhead
Zostaje Ci wzruszenie ramionami - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie vialegohouse legohouse
universeinmyhead
universeinmyhead
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viamy-life my-life
universeinmyhead

"mała
ty się rozpadasz
jak przemoknięte książki

chciałem cię wczoraj
chwycić w ramiona
rozleciałaś mi się 
pod palcami

kochanie
ty się poskładaj
już i tak jest ciebie za mało"

— Alina Korzeniowska
Reposted fromMuppet Muppet viatramp tramp
universeinmyhead
universeinmyhead
6857 a599 390
Nerja, Málaga, Spain
Reposted fromretaliate retaliate viamy-life my-life
6239 377e 390

Photo by Tamara Kołodziejczyk

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viatramp tramp
universeinmyhead
0833 3ba5 390
Reposted fromsowaaa sowaaa viamy-life my-life
universeinmyhead
4122 61cc 390
Reposted fromrisky risky viamy-life my-life
universeinmyhead
6871 96b0 390
Reposted fromchocoway chocoway viamy-life my-life
universeinmyhead
universeinmyhead
Tonę snów, milion słów, dotyk Twój i niczego już nie jestem pewien.
— Pezet
universeinmyhead
universeinmyhead
6315 397a 390
Reposted fromlikeyou likeyou viamy-life my-life
universeinmyhead
2011 5c71 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamy-life my-life
4653 d575 390
Reposted frompheebs pheebs viamy-life my-life
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl